Wywiad w języku polskim

Entrevista

Mi actividad apostólica predominante es la Psicoterapia. Su propósito es facilitar procesos de crecimiento, cambio e integración personal. Es una actividad exigente y preciosa. Escuchar mucho, escuchar profundo, dejar que la persona haga su camino, explorar lo que duele, adentrarse, experimentar… Incluye algunos regalos y privilegios para mí: me permite acercarme mucho a la multiforme y compleja experiencia humana interior y exterior, escuchar la intimidad de muchas personas y ser testigo de procesos de cambio audaces y valientes. También me regala situarme continuamente en el lugar del instrumento y estar en contacto cotidiano con la dimensión espiritual de la existencia, tanto si se nombran aspectos religiosos como si no.

En los últimos años, he podido participar en algunas actividades formativas al servicio de la Sociedad Internacional, impartiendo talleres con diferentes grupos. Esto me ha permitido conocer a muchas más compañeras de barco y ha enriquecido mi sensación del rico tejido de la Sociedad.

Participar en el Capítulo General me produce sentimientos de todo tipo, como ilusión, timidez, respeto. Hay mucho que hacer y que leer durante todos estos meses antes de ir a Nemi, así que a veces es cansado y hay que hacer el hueco para que no se acumule. Los primeros encuentros online en que he participado me han alentado y ayudado a ir poniendo caras detrás de los nombres de algunas personas.

Espero contribuir siendo yo misma, entrando a fondo en la experiencia y planteando lo que siento y lo que veo con tranquilidad y sencillez. Es un momento importante y complejo para la Sociedad, un largo proceso en el que miramos juntas al futuro desde un presente en rápido declive que exige cambios. Ojalá lo vivamos desde la confianza.

resulta inspiradora por la robustez de su experiencia interior en medio de situaciones muy complicadas.

Wywiad w języku polskim

Moją dominującą działalnością apostolską jest psychoterapia. Jego celem jest ułatwienie procesów wzrostu, zmian i integracji osobistej. To wymagająca i piękna aktywność. Słuchaj dużo, słuchaj głęboko, pozwól tej osobie podążać własną drogą, odkrywać, co boli, wchodzić głębiej, doświadczać… Zawiera dla mnie pewne dary i przywileje: pozwala mi bardzo zbliżyć się do wielopostaciowego i złożonego wnętrza i świata zewnętrznego ludzkiego doświadczenia, wsłuchaj się w intymność wielu ludzi i bądź świadkiem odważnych i odważnych procesów zmian. Daje mi także dar nieustannego stawiania się na miejscu instrumentu i codziennego kontaktu z duchowym wymiarem istnienia, niezależnie od tego, czy wspomina się o aspektach religijnych, czy nie.

W ostatnich latach mogłem uczestniczyć w niektórych działaniach szkoleniowych w służbie Towarzystwa Międzynarodowego, prowadząc warsztaty z różnymi grupami. Pozwoliło mi to poznać znacznie więcej marynarzy i wzbogaciło moje poczucie bogatej tkanki Towarzystwa.

Uczestnictwo w Kapitule Generalnej wywołuje we mnie wszelkiego rodzaju uczucia, takie jak podekscytowanie, nieśmiałość, szacunek. Jest wiele do zrobienia i przeczytania przez te wszystkie miesiące przed wyjazdem do Nemi, więc czasami jest to męczące i trzeba znaleźć czas, żeby się nie kumulował. Pierwsze spotkania online, w których uczestniczyłam, dodały mi otuchy i pomogły mi ukryć twarze za nazwiskami niektórych osób.

Mam nadzieję przyczynić się do tego, będąc sobą, wchodząc głęboko w to doświadczenie i wyrażając to, co czuję i co widzę, ze spokojem i prostotą. Jest to ważny i złożony moment dla Towarzystwa, długi proces, w którym wspólnie patrzymy w przyszłość z teraźniejszości, która szybko się rozpada i wymaga zmian. Mam nadzieję, że przeżyjemy to z ufnością.

Inspiruje siłą swojego wewnętrznego doświadczenia pośród bardzo skomplikowanych sytuacji.

Ir al contenido