Acompañando el Capítulo General

El próximo mes de agosto la Sociedad del Sagrado Corazón vivirá un momento muy importante. 

El Capítulo General de Nemi (Italia) reunirá a religiosas de todo el mundo con el lema: «Valor, confianza, transformación por la fuerza del Espíritu. Lucas 4:14».

Durante julio y agosto iremos publicando semanalmente una breve entrevista a cada una de las religiosas participantes de las provincias de España y Polonia, que hacen camino en común. Las mayoría de ellas son capitulares (de derecho – provinciales – o elegidas) y otras ayudan en el desarrollo del Capítulo. 

Esperamos que este acercamiento sea de interés y nos acerque a este acontecimiento de la Sociedad Internacional. 

En la web internacional irán publicando información durante su desarrollo: General Chapter 2024 (rscjinternational.org)

Wywiad w języku polskim

Entrevista

Durante 12 años estuve involucrada en el trabajo de retiros. Dirigí la Casa de Retiros en Pobiedziska y el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón en Varsovia, donde dimos retiros ignacianos (Ejercicios Espirituales) y dirigimos retiros en silencio de varios días y sesiones de retiro en la frontera de la espiritualidad y el desarrollo personal. Era mi pasión, un sueño hecho realidad, e incluso algo que superaba absolutamente mis sueños. Cuando entré en la Congregación, tuve la experiencia de acompañar los ejercicios espirituales en el Centro Ignaciano de Formación Espiritual en Gdynia (Casa de Retiros de los Jesuitas), después de mis primeros votos trabajé allí, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de dirigir retiros yo misma. Compartir el amor del Corazón de Jesús, acompañar a las personas en el camino de descubrir que son infinitamente amadas y deseadas, es una aventura increíble, un gran regalo de Dios y de personas que confiaron en mí y compartieron la profundidad de sus vidas. Después del Capítulo General, comenzaré una nueva misión en nuestra escuela y guardería de Tarnów, entre otras cosas, transmitiré a esta comunidad (maestros, empleados y padres) la belleza de nuestra espiritualidad y filosofía de educación.

Es un gran privilegio para mí participar en el Capítulo General. Primero, una hermosa experiencia de confianza de mis hermanas de la Provincia y luego una oportunidad emocionante para conocer la Congregación en toda su diversidad. Participar en este Capítulo me hace sentir más parte del proceso de cambio que estamos viviendo como Sociedad.

Hoy me resulta difícil hablar de qué contribución puedo hacer al Capítulo, esta es mi primera experiencia de participación en el Capítulo General. Probablemente quiero

involucrarme plenamente con todo lo que me constituye, mientras la espiritualidad sea mi pasión y un campo de misión a largo plazo, quiero estar atenta para que en la búsqueda de la estructura la hagamos siempre en apertura a la acción del Espíritu Santo y enraizada en nuestra espiritualidad.

Nos acompaña en el camino de la transformación, invitándonos a mirar en el Corazón de Jesús y confiar en el Espíritu Santo y en los demás con amor fraterno.

Entrevista en polaco

Przez 12 lat byłam zaangażowana w dzieło rekolekcji. Prowadziłam Dom Rekolekcyjny w Pobiedziskach i Centrum Duchowości Sacré Coeur w Warszawie, gdzie udzielałyśmy rekolekcji ignacjańskich (Ćwiczeń Duchowych) oraz prowadziłam kilkudniowe skupienia w ciszy i sesje rekolekcyjne z pogranicza duchowości i rozwoju osobistego. To było moją pasją, spełnieniem marzeń, a nawet czymś, co absolutnie przekraczało moje marzenia. Gdy wstępowałam do Zgromadzenia miałam doświadczenie towarzyszenia w Ćwiczeniach Duchowych w domu Rekolekcyjnym jezuitów, po pierwszych ślubach tam pracowałam, ale nigdy nie przypuszczałam, że sama będę miała możliwość prowadzenia rekolekcji. Dzielenia się miłością Serca Jezusa, towarzyszenie ludziom w drodze odkrywania, że są nieskończenie ukochani i upragnieni, jest niesamowitą przygodą, wielkim darem Pana Boga i ludzi, którzy mi zaufali i dzielili się głębią swojego życia. Po Kapitule Generalnej zacznę nową misję w ZSP SC, między innymi będę przekazywała społeczności szkoły przedszkola (nauczycielom pracownikom i rodzicom) piękno naszej duchowości filozofii wychowania.

Udział w Kapitule Generalnej jest dla mnie ogromnym przywilejem. Najpierw pięknym doświadczeniem zaufania moich sióstr w prowincji a potem ekscytującą możliwością poznawania Zgromadzenia w całej jego różnorodności. Uczestniczenie w tej Kapitule sprawia, że bardziej czuję się częścią procesu przemian przez jaki przychodzimy jako Zgromadzenie.

Trudno mi dziś mówić o tym jaki wkład mogę wnieść w kapitułę, to moje pierwsze doświadczenie udziału w kapitule generalnej. Zapewne chce być na niej w pełni zaangażowana ze wszystkim co mnie stanowi, aże duchowość jest moją pasją i długoletnim polem pełnienia misji, to pragnę być uważna byśmy w poszukiwaniach dotyczących struktury zawsze czyniły to w otwartości na działanie Ducha Świętego i zakorzenione w naszej duchowości.

Towarzyszy nam w drodze transformacji zapraszając do wpatrywania się w Serce Jezusa i zaufania Duchowi Świętemu oraz sobie nawzajem z siostrzaną miłością.

Ir al contenido